fbpx

Masa të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale

Në këtë faqe mund ti lexoni masat kyçe të ndërmarra nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për luftën kundër COVID-19.

Dokumentet e nevojshme për rregullimin e mungesës për shkak të masave për parandalim nga virusi COVID-19

Katergori të personave të cilët duhet të lirohen nga puna dhe aktivitete të punës për gjendjet në vijim, në periudhën përfshirë nga 24 marsi i vitit 2020:

  • Sëmundje kronike respiratore
  • Sëmundje të rënda kardiovaskulare;
  • Diabet – TIP1;
  • Sëmundje malinje;
  • Gjendje imune-kompromituese.

Duhet që të dorëzojnë vërtetim nga mjeku amë.

Gratë shtatzëna të cilat duhet të lirohen nga puna dhe aktivitetet e punës, duhet të dorëzojnë: vërtetim nga gjinekologu amë.

Për të punësuarit të cilët shfrytëzojnë mungesën e arsyeshme për shkak të fëmijës në kopsht, duhet të dorëzojnë vërtetim për arsyen e shfrytëzimit të kësaj mungese të arsyseshme:

  • Vërtetim i dhënë nga një kopshti për fëmijë, që vërteton që fëmija është i regjistruar dhe rregullisht shkon në kopsht ose fletëpagesë për kompensim të paguar për qëndrim në kopsht
  • Deklaratë direkte personale

Për të punësuarit të cilët e shfrytëzojnë pushimin e arsyetuar për shkak të fëmijës deri në moshën 10 vjeçare ose klasën e katërt në klasë apo shkollë, duhet të dorëzojnë vërtetim që vërteton shfrytëzimin e kësaj mungese:

  • kopje nga dokumenti i udhëtimit për moshën e fëmijësose kopje nga certifikata e lindjes,
  • vërtetim që është nxënës i rregullt i institucionit arsimor ose kopje nga dëftesa
  • deklaratë të shkruar personale

Për të punësuarit të cilët shfrytëzojnë pushim të arsyetuar për shkak të fëmijës/person shfrytëzues i shërbimit qendër ditore për persona me aftësi të kufizuar, duhet të dorëzojnë vërtetim për të konfirmuar shfrytëzimin e mungesës së arsyeshme:

Masa të ministrive

Çfarë po ndërmarrin ministritë në luftën kundër infektimit me COVID-19, shkaktuar nga koronavirusi i ri?

Klikoni në emblemat për të zbuluar më shumë.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank