fbpx
Тип на установа Персонал или пациенти Активност Вид на ЛЗО или процедура
Здравствени установи
Болници
Болничка соба Здравствени работници

 Директна нега на пациенти

заразени со COVID- 19

 

Медицинска маска

Наметка или мантил

Ракавици

Заштита за очи (очила или визир)

Изведување процедури врз пациенти заразени со COVID-19  кои генерираат аеросоли

Респираторна маска N95 или FFP2 стандард, или еквивалентна.

Наметка или мантил

Ракавици

Заштита за очи (очила или визир)

Престилка

Хигиеничари Влегување во соба каде што има пациенти заразени со COVID-19

Медицинска маска

Наметка или мантил

Гумени работни ракавици

Заштита за очи (доколку постои ризик од прскање  на органски материјал или хемикалии)

Чизми или затворени чевли за работа

Посетители Влегување во соба каде што има пациенти заразени со COVID-19

Медицинска маска

Наметка или мантил

Ракавици

Други простории во кои има движење на пациенти (на пр. одделенија, ходници). Сите вработени, вклучително и здравствените работници Било која активност која не вклучува контакт со пациенти заразени со COVID- 19 Не е потребна ЛЗО
Тријажа на влез Здравствени работници Прелиминарен скрининг кој не вклучува директен контакт

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Не е потребна ЛЗО

Пациенти со респираторни симптоми Било која активност

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Обезбедување на медицинска маска доколку пациентот може да ја  толерира

Пациенти без респираторни симптоми Било која активност Не е потребна ЛЗО
Лабораторија Техничар во лабораторија Работа со респираторни примероци

Медицинска маска

Наметка

Ракавици

Заштита за очи (доколку постои ризик од прскање)

Административни простории Сите вработени, вклучително и здравствените работници Административни задачи кои не вклучуваат контакт со пациенти заразени со COVID- 19 Не е потребна ЛЗО

 

Амбуланти
Соба за прегледи (амбуланта) Здравствени работници Физички преглед на пациент со респираторни симптоми

Медицинска маска

Наметка или мантил

Ракавици

Заштита за очи

Здравствени работници Физички преглед на пациент без респираторни симптоми ЛЗО во согласност со стандардните мерки за претпазливост и проценка на ризик
Пациенти со респираторни симптоми Било која активност Ставање на медицинска маска доколку пациентот може да толерира
Пациенти без респираторни симптоми Било која активност Не е потребна ЛЗО
Хигиеничари

По и помеѓу прегледи со пациенти со респираторни симптоми

 

Медицинска маска

Наметка

Гумени работни ракавици

Заштита за очи (доколку постои ризик од прскање  на органски материјал или хемикалии)

Чизми или затворени чевли за работа

Чекална Пациенти со респираторни симптоми Било која активност

Обезбедување на медицинска маска доколку пациентот може да толерира.

Веднаш да се премести пациентот во соба за изолација или просторија одвоена од другите; доколку ова е невозможно, да се одржи просторна дистанца од најмалку 1 метар од другите пациенти

Пациенти без респираторни симптоми Било која активност Не е потребна ЛЗО
Административни простории Сите вработени, вклучително и здравствените работници Административни задачи Не е потребна ЛЗО
Тријажа Здравствени работници Прелиминарен скрининг кој не вклучува директен контакт

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Не е потребна ЛЗО

Пациенти со респираторни симптоми Било која активност

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Ставање на медицинска маска доколку пациентот може да  ја толерира

Пациенти без респираторни симптоми Било која активност Не е потребна ЛЗО
Останати места
Дома Пациенти со респираторни симптоми Било која активност

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Ставање медицинска маска доколку пациентот ја толерира, освен при спиење.

Негувател

Влегување во соба на пациент, без имање на директен контакт или давање на помош

 

Медицинска маска
Негувател Давање на директна нега или при ракување со измет, урина или отпаден материјал од пациент заразен со COVID-19 кој е ставен на домашно лекување

Ракавици Медицинска маска

Наметка (доколку постои ризик од прскање)

Здравствени работници Давање на директна нега или помош на пациент заразен со COVID-19 кој е ставен на домашно лекување

Медицинска маска

Наметка или мантил

Ракавици

Заштита за очи

Јавен простор (на пр. Училишта, трговски центри, железнички станици). Лица без респираторни симптоми Било која активност Не е потребна ЛЗО

Точки на влез

Административни простории

Сите вработени

Било која активност

Не е потребна ЛЗО

Скрининг ареа

Вработени

Прв скрининг (проверка на температура) не вклучувајќи директен контакт

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Не е потребна ЛЗО

Вработени

Втор скрининг (на пр. Интервјуирање на пациенти со треска заради откривање на клинички симптоми кои сугерираат заболеност од COVID-19 и историја на патување)

Медицинска маска Ракавици

Хигиеничари

Чистење на простории каде што се врши скрининг на пациенти со треска

 

Медицинска маска Наметка или мантил

Гумени работни ракавици

Заштита за очи (доколку постои ризик од прскање  на органски материјал или хемикалии).

Чизми или затворени чевли за работа

Простории за привремена изолација

Вработени

Влегување во просториите за изолација, но без давање на директна помош

 

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Медицинска маска Ракавици

Вработени, здравствени работници

Помагање на патници при транспорт до здравствена установа

 

Медицинска маска Наметка или мантил

Ракавици

Заштита за очи

Хигиеничари

Чистење на просториите за изолација

Медицинска маска Наметка или мантил

Гумени работни ракавици

Заштита за очи (доколку постои ризик од прскање  на органски материјал или хемикалии).

Чизми или затворени чевли за работа

Амбулантни возила или други возила за транспорт

Здравствени работници

Транспортирање на пациент за кој постои сомневање дека е заразен со COVID-19 до референтната здравствена установа

Медицинска маска

Наметка или мантил

Ракавици

Заштита за очи

Возач

Вклучен само во транспортирањето на пациент за кој постои сомневање дека е заразен со COVID-19 и возачкиот дел е одвоен од пациентот за кој постои сомневање дека е заразен со COVID-19

Одржување на просторна дистанца од најмалку 1 метар

Не е потребна ЛЗО

Помагање при внесување и изнесување од возило на пациент за кој постои сомневање дека е заразен со COVID-19

Медицинска маска Наметка или наметка

Ракавици

Заштита за очи

Немање на директен контакт со пациент за кој постои сомневање дека е заразен со COVID-19, но нема одвоеност на возачкиот дел од делот наменет за пациенти

Медицинска маска

Пациент за кој постои сомневање дека е заразен со COVID-19

Транспортирање до референтната здравствена установа

Ставање на медицинска маска доколку пациентот може да ја толерира

Хигиеничари

Чистење по и помеѓу транспорт на пациенти за кои постои сомневање дека се заразени со COVID-19 до референтната здравствена установа

Медицинска маска Наметка или мантил

Гумени работни ракавици

Заштита за очи (доколку постои ризик од прскање  на органски материјал или хемикалии).

Чизми или затворени чевли за работа