fbpx

Мерки на Министерството за труд и социјална политика

На оваа страница можете да ги прочитате клучните мерки преземени од страна на Министерството за труд и социјална политика за борба против КОВИД-19.

Потребни документи за регулирање на отсуство поради мерки за превенција од вирус COVID-19

атегории на лица кои треба да бидат ослободени од работа и работни активности за следниве состојби, во периодот заклучно до 24 Март, 2020 година:

  • Хронични респираторни заболувања;
  • Тешки кардиоваскуларни заболувања;
  • Дијабет – ТИП1;
  • Малигни заболувања;
  • Имуно-компромитирачки состојби.

потребно е да приложат потврда од матичен лекар.

Бремени жени кои треба да бидат ослободени од работа и работа и работни активности, потребно е да приложат: потврда од матичен гинеколог.

За вработените лица кои користат оправдано отсуство поради дете во градинка, потребно е да достават доказ/потврда за основот на користење на ова оправдано отсуство:

За вработените лица кои користат оправдано отсуство поради дете до 10 годишна возраст или активно четврто одделение во училиште, потребно е да достават доказ/потврда за основот на користење на ова оправдано отсуство:

  • копија од патна исправа за возраста на детето или копија од извод од матична книга на родени
  • потврда за редовен ученик од образовните институции или копија од свидетелство
  • лична писмена изјава

За вработените лица кои користат оправдано отсуство поради дете/лице корисник на услугата дневен центар за лица со попреченост, потребно е да достават доказ/потврда за основот на користење на ова оправдано отсуство:

Мерки на министерствата

Што преземаат министерствата во борбата со заболувањето КОВИД-19, предизвикано од коронавирусот?

Кликнете на амблемите за да дознаете повеќе.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank