Протокол за отворање и работа на уплатно-исплатни места на приредувачите на игри на среќа во обложувалница

Користење на заштитна опрема, маски и ракавици од страна на сите вработени на уплатно – исплатните места. Одржување на физичко растојание од 2 метри помеѓу присутните играчи во просторијата. Влез со маски за сите играчи На масите поставени на уплатно-исплатните места има само по две столчиња На шалтер присутен по еден играч со растојание од […]

Протокол за отворање и работа на уплатно-исплатни места на приредувачите на игри на среќа во обложувалница

  1. Користење на заштитна опрема, маски и ракавици од страна на сите вработени на уплатно – исплатните места.
  2. Одржување на физичко растојание од 2 метри помеѓу присутните играчи во просторијата.
  3. Влез со маски за сите играчи
  4. На масите поставени на уплатно-исплатните места има само по две столчиња
  5. На шалтер присутен по еден играч со растојание од 2 метра со играчот кој следен чека за уплата
  6. Средства за дезинфекција поставени на влезовите од обложувалниците и на пултовите за уплата
  7. Шанковите во рамките на уплатните места се без можност за послужување на пијалоци
  8. Задолжително редовно вршење на дезинфекција на маси и столици и остаток од инвентар со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот
  9. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини
  10. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства