Протокол за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари

Времетраењето се ограничува на најмногу 6 часа, со задолжителна пауза на секои 2 часа; Пред почеток на средбата, учесниците задолжително да се известат дека доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) им се препорачува да не присуствуваат; Се ограничува бројот на учесници согласно просторот со цел да се обезбеди задолжително физичко растојание на учесниците […]

Протокол за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари

  1. Времетраењето се ограничува на најмногу 6 часа, со задолжителна пауза на секои 2 часа;
  2. Пред почеток на средбата, учесниците задолжително да се известат дека доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) им се препорачува да не присуствуваат;
  3. Се ограничува бројот на учесници согласно просторот со цел да се обезбеди задолжително физичко растојание на учесниците од 1,5 – 2 мм, но не повеќе од 30 лица;
  4. Организаторите, предавачите и учесниците задолжително да носат заштитни маски;
  5. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете;
  6. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол);
  7. Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на часовите и задолжително во текот на паузите;
  8. За време на паузите се забранува групирање на присутните;
  9. По завршување на настанот, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини.
  10. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак.