Протокол за одржување на седници на органи на управување и конференции

Ограничен број на учесници до максимум 30 лица согласно просторот со цел да се обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5-2м Учесниците задолжително да носат заштитни маски  Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце […]

Протокол за одржување на седници на органи на управување и конференции

  1. Ограничен број на учесници до максимум 30 лица согласно просторот со цел да се обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5-2м
  2. Учесниците задолжително да носат заштитни маски
  3.  Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете
  4. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол)
  5. Просторијата почесто да се проветрува, пожелно за време на часовите и задолжително во текот на паузите
  6. За време на паузите да се забрани групирање на присутните
  7. По завршување на настанoт просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини
  8. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак